Política de protecció de dades personals
MARC LEGISLATIU

El model de gestió de la privacitat i la protecció de dades de l’Ajuntament de LLadurs es fonamenta en el marc jurídic següent:

  · Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 (RGPD), relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.

  · Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (vigent fins l’aprovació de la nova Llei orgànica de protecció de dades).

  · Les directrius del Grup de Treball de l’Article 29.
DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES

La gestió de la privacitat és coordinada pel Delegat de Protecció de Dades i es realitza d’acord amb els principis relatius al tractament de les dades recollits a l’article 5 del RGPD, que estableix que les dades seran:

  a) Tractades de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat/da (licitud, lleialtat i transparència).

  b) Recollides amb finalitats determinades, explícites i legítimes i posteriorment no seran tractades de manera incompatible amb aquestes finalitats.

  c) Adequades, pertinents i limitades al que és necessari en relació amb les finalitats per a les quals es tracten (minimització de dades).

  d) Exactes i, si cal, actualitzades ("exactitud").

  e) Conservades de manera que permetin identificar els interessats durant un període no superior al necessari per a les finalitats del tractament de dades personals ("limitació del termini de conservació").

  f) Tractades de manera que se’n garanteixi una seguretat adequada, inclosa la protecció contra el tractament no autoritzat o il·lícit i contra la seva pèrdua, destrucció o dany accidental, mitjançant l’aplicació de les mesures tècniques o organitzatives adequades ("integritat i confidencialitat").


Contacte: ajuntament@lladurs.cat

REGISTRE D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT

L’Ajuntament de LLadurs aplica als tractaments de dades de caràcter personal les mesures de seguretat requerides per la normativa legal, especialment per l’Esquema Nacional de Seguretat, tot tenint en compte la tipologia de les dades i els riscos previsibles. En base a la informació requerida a l’art. 30 del RGPD, aquests tractaments (que per motius organitzatius i de compatibilitat estan vinculats als actuals fitxers) es detallen a la taula:

Registre de les activitats de tractament [PDF] amb la següent estructura d'informació:

Nom del tractament
Finalitat del tractament
Cessions de Dades (a més de a jutges i tribunals)
Persones afectades pel tractament
Norma o base legal habilitant
Transferència internacional de dades
Tipologia de dades personals

Les dades que figuren a l’apartat de contacte serviran per a tots els tractaments.

La informació sobre protecció de dades continguda als formularis consta de dues capes: una primera capa es troba al mateix formulari i la segona a la política de protecció de dades publicada a la web.

En el cas dels tractaments basats en el consentiment, aquest es pot retirar en qualsevol moment. Si es dona aquesta circumstància, l’Ajuntament deixarà de tractar les dades sobre les quals s’ha retirat aquest consentiment.

DRETS

La normativa reconeix uns drets que permeten a les persones garantir un control efectiu sobre les seves dades. Aquests drets, que només poden ser exercits pel propi interessat o per un representant degudament acreditat per llei, són:

Dret Contingut Canal d'atenció
Accés Podrà consultar les dades personals gestionades per L’AJUNTAMENT Presencial:
Crtra. de Sant Llorenç, km. 7,5 25283 Lladurs

On line:
ajuntament@lladurs.cat
Rectificació Podrà modificar les seves dades personals quan aquestes siguin inexactes.
Supressió Podrà sol·licitar l’eliminació de les seves dades personals.
Oposició Podrà sol·licitar que no es tractin les seves dades personals.
Limitació del tractament Podrà sol·licitar la limitació al tractament de les dades personals en els següents casos:
  - Mentre es comprova la impugnació de l’exactitud de les seves dades
  - Quan L’AJUNTAMENT no necessita tractar les seves dades, però vostè les necessita per a l’exercici o defensa de reclamacions.
Portabilitat Podrà rebre en format electrònic les dades que ens ha facilitat en format electrònic
Si considera que no hem tractat les seves dades personals d’acord amb la normativa, podrà presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (http://www.apd.cat).
Per exercir els seus drets, cal que acompanyi la seva sol·licitud amb una còpia del seu DNI o document que acrediti la seva identitat.
L’exercici del drets és gratuït.

Atès el volum de les dades tractades, quan l’exercici de drets no concreti sobre quins tractaments es vol exercir el dret, l’Ajuntament requerirà a l’interessat per tal que ho faci. S’entendran com a desistits els exercicis no concretats en temps i forma.

Es podran rebutjar de forma argumentada les peticions d’accés excessives o desproporcionades, d’acord amb el que preveu la normativa vigent.

L’Ajuntament de Lladurs ha de respondre els exercicis de drets en el termini de 30 dies.

Ajuntament de Lladurs, Casa de la Vila, km 7,5. 25283 Lladurs-Solsonès. Tel. (+34) 973 48 15 55 - 973 05 90 31 - Fax (+34) 973 48 15 55 - Crèdits - Avís legal - Política de privacitat